Top

Advertentie

0
0,00 EUR

Definities in de golfregels vanaf 2019

De basis van de golfregels bestaat uit een ruime selectie van definities. Een goede kennis van de definities is belangrijk om de golfregels goed toe te kunnen passen en uzelf de beste mogelijkheden te geven in moeilijke situaties. In de nieuwe golfregels vanaf 2019 is er een spelerseditie van de golfregels beschikbaar waarop deze definities zijn gebaseerd.

Voor meer duidelijkheid zijn bij sommige definities van de golfregels de engelse termen erachter geplaatst.

A

Abnormale baanomstandigheid

Een hol van dieren, grond in bewerking, een vast obstakel of tijdelijk water.

Advies

Elk verbaal commentaar of actie (zoals laten zien welke club er zojuist gebruikt is voor een slag) met de bedoeling om de keuze te beïnvloeden van de andere speler wat betreft clubkeuze, het maken van een slag of het besluiten hoe de golfer de ronde of hole gaat spelen.

Algemene informatie, zoals de locaties van objecten op de baan, de afstand van het ene punt naar het andere punt of de golfregels, vallen niet onder het geven van advies.

Afslagplaats

De afslagplaats is de startplaats van de te spelen hole. Het is een rechthoekige strook, twee stoklengten diep, waarvan de voorkant en de zijkanten worden bepaald door de buitenzijden van twee teemerken. Een golfbal is buiten de afslagplaats wanneer deze er geheel buiten ligt.

Algemeen gebied - general area

Het algemene gebied op de baan bestaat uit al het gebied dat niet door de andere vier gebieden gedefinieerd is:

 1. De afslagplaats die gebruikt wordt om te beginnen aan de hole,
 2. Alle hindernissen,
 3. Alle bunkers,
 4. De green van de hole die u speelt.

De general area omvat ook alle afslaglocaties op de baan anders dan afslagplaatsen en alle verkeerde greens.

Algemene straf - General penalty

De algemene straf is verlies van de hole bij Matchplay en twee strafslagen bij Strokeplay.

B

Baan

Het hele gebied binnen de grenzen die door de commissie zijn vastgesteld. De grens gaat loodrecht omhoog de lucht in en omlaag de grond in.

Balmarker

Een kunstmatig object om de locatie van de golfbal te kunnen markeren om de golfbal te kunnen opnemen, zoals een tee, een munt, een object gemaakt om als balmarker te fungeren of een ander klein object van de uitrusting.

Bal bewogen - Moved

Een golfbal wordt beschouwd als bewogen wanneer hij zijn ligplaats verlaat en op een andere plaats tot stilstand komt (omhoog, omlaag of horizontaal). Deze verplaatsing moet met het blote oog geregistreerd kunnen worden, maar het maakt niet uit of de beweging daadwerkelijk door iemand gezien is met het blote oog).

Als een golfbal alleen wiebelt, maar zijn originele plek niet verlaat of weer op zijn originele plek eindigt, wordt deze golfbal als niet bewogen beschouwd.

Bekend of praktisch zeker

Bekend of praktisch zeker heeft betrekking op het besluiten wat er is gebeurd met de golfbal, zoals of de golfbal stil is komen te liggen in een hindernis of dat de golfbal is bewogen.

Bekend of praktisch zeker betekent meer dan mogelijk of waarschijnlijk. Het betekent:

 • Er is overtuigend bewijs wat er is gebeurd met de golfbal, als een ooggetuige hetzelfde zag gebeuren bijvoorbeeld, of
 • Ook al zijn er weinig redenen om aan te nemen dat de situatie anders is gelopen, alle beschikbare informatie toont aan dat het voor minimaal 95% kans heeft dat de situatie heeft plaatsgevonden zoals voorgesteld.

Buiten de baan - Out of bounds

Buiten de baan zijn alle gebieden buiten de grenzen van de baan zoals aangewezen door de commissie.

De grens van buiten de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Buiten de baan moet aangegeven worden door buiten de baan markeringen of lijnen:

 • Buiten de baan markeringen: wanneer aangegeven door palen of omheiningen, dan wordt de grenslijn van buiten de baan bepaald door de dichtstbijzijnde binnenkanten van die palen of van de staanders van de omheining op grondhoogte (schuinstaande schoren niet meegerekend). Wanneer buiten de baan wordt aangegeven door objecten zoals een muur of wanneer de commissie een omheining op een andere manier wilt benaderen, dan moet de commissie de grens van buiten de baan omschrijven.
 • Lijnen: wanneer buiten de baan wordt gemarkeerd door een lijn op de grond, is de lijn zelf buiten de baan.

Wanneer zowel palen als lijnen gebruikt worden om buiten de baan aan te geven, duiden de palen buiten de baan aan en markeren de lijnen de grens.

Palen of lijnen gebruikt voor de markering van buiten de baan behoren wit te zijn.

Bunker

Een bunker is een hindernis bestaande uit een bewerkt stuk grond, vaak een kuil, waar gras of aarde uit is verwijderd en vervangen door zand of iets dergelijks.

Deze onderdelen maken geen deel uit van een bunker:

 • Een lip of wand aan de grens van de bunker bestaande uit grond, gras, opgestapelde turf of kunstmatige materialen,
 • Grond of elk groeiend natuurlijk voorwerp binnen de grenzen van de bunker (zoals gras, bomen of andere begroeiingen),
 • Bunkerzand dat buiten de grenzen van de bunker is gekomen,
 • Alle andere gebieden met zand op de baan die niet binnen de grenzen van een aangelegde bunker liggen (zoals woestijngebieden en andere natuurlijke gebieden met zand of gebieden die als waste area worden aangeduid.

C

Caddie

Een caddie is iemand die de golfer helpt tijdens een ronde golf om zijn of haar golfclubs te dragen, transporteren en te verzorgen en/of geeft de golfer advies tijdens de ronde. Een caddie mag een golfer ook op een andere manier helpen zolang dit door de golfregels toegestaan is (Regel 10.3b).

Clublengte

De lengte van de langste club van de 14 (of minder) clubs die een speler bij zich heeft tijdens de ronde (zoals toegestaan volgens regel 4.1b.1) met uitzondering van de putter. Stel u heeft als langste club in de golftas een driver met een bepaalde lengte, dan is deze lengte de clublengte voor de ronde.

Commissie

De commissie is een persoon of groep personen belast met de leiding van de wedstrijd, of - indien het niet gaat over een kwestie in een wedstrijd - de commissie of instantie die verantwoordelijk is voor de baan.

Condities die een slag beïnvloeden - Conditions affecting the stroke

De ligging van de golfbal in rust, het gebied van uw voorgenomen stand, het gebied van uw voorgenomen swing, de speellijn en het gebied waar de golfer de golfbal gaat droppen of plaatsen.

D

Dichtsbijzijnde punt zonder belemmering - Nearest point of relief

Het dichtsbijzijnde punt zonder belemmering is het referentiepunt voor het zonder straf ontwijken van een abnormale terreinomstandigheid (Regel 16.1), een gevaarlijke situatie door een gevaarlijk dier (Regel 16.2), verkeerde green (Regel 13.1f), een no play zone (Regels 16.1f en 17.1e) of bij het ontwijken zonder straf bij bepaalde locale regels.

Het dichtsbijzijnde punt zonder belemmering is het geschatte punt:

 • zo dicht mogelijk bij de originele plek van de golfbal, maar niet dichter bij de hole,
 • in de verplichte area op de baan,
 • waar, indien de bal daar zou liggen, de belemmering die de speler wil ontwijken niet meer bestaat voor de slag zoals de speler die op de oorspronkelijke plaats, zonder de belemmering, zou hebben gedaan.

Bij het bepalen van het dichtsbijzijnde punt zonder belemmering behoort de speler adresseerpositie, speelrichting en swing te simuleren met de stok die hij of zij gebruikt zou hebben voor zijn of haar volgende slag indien er geen belemmering was geweest.

Dier

Elke levend wezen van het dierenrijk (niet zijnde een mens).

Drop

Een drop is het laten vallen van een golfbal uit de hand zodat het door de lucht valt met als doel om de bal terug in het spel te brengen. Elke regel voor ontwijken beschrijft een gebied waar de golfbal gedropt en tot stilstand moet komen (relief area).

Bij een drop om te ontwijken, moet de golfbal op kniehoogte losgelaten worden zodat de golfbal:

 • recht naar beneden valt, zonder deze te gooien, draaien, te rollen of een ander effect mee te geven waardoor de plek waar de golfbal tot stilstand komt op enige wijze beïnvloed kan worden, en
 • geen enkel deel van het lichaam of de uitrusting van de golfer raakt voordat de golfbal de grond raakt (Regel 14.3b).

Dropzone - Relief Area

Het gebied waarin een bal gedropt moet worden wanneer een speler volgens een regel iets wilt ontwijken. Elke regel voor ontwijken heeft een specifiek dropzone waarbij de grootte en de locatie afhangen van drie factoren:

 1. Referentiepunt:het punt waarop de dropzone gebaseerd wordt,
 2. Grootte van de dropzone gemeten vanaf het referentiepunt: de grootte van de dropzone is één of twee clublengtes vanaf het referentiepunt, maar met bepaalde limieten,
 3. Beperkingen op de locatie van de dropzone: de locatie van de dropzone mag beperkt worden op één of meerdere manieren, zodat, bijvoorbeeld:
  • het gebied alleen in een bepaalde gebieden op de baan ligt (zoals alleen in een bunker of in een hindernis,
  • de locatie niet dichter bij de hole ligt dan het referentiepunt of de locatie moet buiten een hindernis of bunker liggen die ontweken wordt,
  • de golfer geen last meer heeft van de conditie (zoals omschreven in de specifieke regel) die de golfer op dat moment ontwijkt.

E

Eer - Honour

Uw recht om als eerste van de afslagplaats af te slaan (regel 6.4).

In de regels is bepaald dat de eer wordt bepaald aan de hand van een trekking of als deze niet is gehouden door een onderlinge afspraak of door het gebruik van een eigen methode (zoals het gebruik van een muntstuk).

Ernstige overtreding

Bij stroreplay: wanneer het spelen van een verkeerde plaats de speler een beduidend voordeel op kan leveren ten opzichte van het spelen van de juiste plaats.

G

Gat gemaakt door een dier - Animal hole

Elk gat in de grond gegraven door een dier, met uitzondering van gaten gegraven door dieren die ook als losse natuurlijke voorwerpen gedefinieerd worden (zoals bij wormen of insecten).

Het begrip gat gemaakt door een dier omvat:

 • Het losse materiaal dat door het dier uit het gat is verplaatst,
 • Elk spoor dat naar het gat leidt, en
 • Een gebied op de grond dat omhoog is gekomen door het gevolg van een dier dat onder de grond heeft gegraven.

Gebieden op de baan - Areas of the course

Er worden vijf verschillende gebieden op de baan gedefinieerd:

 1. Het algemene gebied,
 2. De afslagplaats die gebruikt wordt om te beginnen aan de hole,
 3. Alle hindernissen,
 4. Alle bunkers,
 5. De green van de hole.

Green - Putting Green

De green is dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld, dat speciaal is geprepareerd voor het putten of als zodanig door de commissie is aangegeven (wanneer er bijvoorbeeld een tijdelijke green wordt gebruikt).

Grond in bewerking - Ground Under Repair (GUR)

Grond in bewerking is elk deel van de baan dat in opdracht van de Commissie als grond in bewerking is verklaard (door het markeren of anders).

Grond in bewerking omvat ook het volgende, ook al heeft de commissie dit niet letterlijk gedefinieerd:

 • Elk gat aangemaakt door de commissie of door de greenkeepers om:
  • de baan in te richten (zoals een gaat waar een paal is weggehaald),
  • de baan te onderhouden (zoals een gat om turf, een boom of onderliggende leidingen weg te halen, maar beluchtingsgaten vallen hier niet onder).
 • Bij elkaar gelegd maaisel, bladeren en elk ander materiaal op een hoop met de intentie om later verwijderd te worden, maar:
  • Elk natuurlijk materiaal bij elkaar gelegd op een hoop om later verwijderd te worden is ook een los obstakel, en
  • Elk natuurlijk materiaal achtergelaten op de baan zonder de intentie om later te verwijderen is geen grond in bewerking, tenzij de commissie dit als GUR heeft gemarkeerd.
 • Elk dierlijke habitat (zoals een vogelnest) dat zo dichtbij de golfbal ligt dat deze beschadigd kan worden bij de slag of bij het innemen van de stand, tenzij de habitat gemaakt is door dieren die gedefineerd zijn als losse obstakels (zoals wormen en insecten).

De grens van grond in bewerking moet aangegeven worden door middel van palen of lijnen:

 • Palen: de grens van de grond in bewerking wordt bepaald door de lijn getrokken tussen de buitenkant van de palen op grondhoogte. De palen staan binnen de grond in bewerking,
 • Lijnen: de grens van de grond in bewerking wordt bepaald door de buitenkant van de geverfde lijn. De lijnen liggen binnen de grond in bewerking.

H

Hindernis - penalty area

Een hindernis is een gebied dat een golfer met één strafslag mag ontwijken als zijn of haar bal daarin tot stilstand komt.

Er zijn twee gebieden te onderscheiden in hindernissen en deze worden door middel van gekleurde palen aangegeven:

 • Gele hindernissen (gemarkeerd met gele lijnen of gele palen) geven u de mogelijkheid om op twee manieren te ontwijken (Regel 17.1d(1) en (2)),
 • Rode hindernissen (gemarkeerd met rode lijnen of palen) geven u naast de twee ontwijkmogelijkheden bij een gele hindernis een extra mogelijkheid om te ontwijken (Regel 17.1d(3)).

Als een hindernis niet met een kleur is aangegeven of als de commissie niet heeft aangegeven om wat voor soort hindernis het gaat, dan wordt de hindernis als een rode hindernis beschouwd.

De grens van een hindernis loopt loodrecht om hoog en omlaag.

De grens van een hindernis moet worden aangegeven met palen of lijnen:

 • Palen: wanneer aangegeven door palen, dan wordt de grenslijn van de hindernis bepaald door een lijn te trekken tussen de buitenkanten van de palen,
 • Lijnen: wanneer buiten de baan wordt gemarkeerd door een lijn op de grond, is de lijn zelf binnen de hindernis en is de grens de buitenkant van de lijnen.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die u speelt.

I

Ingebed

Als een golfbal in zijn eigen pitch-mark ligt als een gevolg van de eerder gemaakte slag. De golfbal moet een deel onder het grondoppervlak liggen. Een golfbal hoeft niet noodzakelijkerwijs de aarde te raken om ingebed te zijn (bijvoorbeeld gras, losse natuurlijke voorwerpen en dergelijke mogen tussen de bal en de aarde zitten).

Invloed van buitenaf

Elk van de onderstaande personen of dingen die invloed hebben op wat er gebeurt met uw golfbal, uitrusting of de baan:

 • Elk levend wezen (inclusief een andere speler), behalve uzelf en uw caddie of uw partner of tegenstander en hun caddies,
 • Elk dier,
 • Elk natuurlijk of kunstmatig object of iets anders (inclusief een andere golfbal in beweging), behalve natuurkrachten

In het spel - In play

De status van uw golfbal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole

Een golfbal komt als eerste in het spel op een hole:

 • zodra u een slag vanaf de afslagplaats heeft maakt,
 • in matchplay, wanneer u een slag buiten de afslagplaats maakt en uw tegenstander niet verlangt dat de slag vervalt volgens regel 6.1b.

De golfbal blijft in het spel totdat deze is uitgehold. Een golfbal is niet meer in het spel als de golfbal:

 • wordt opgenomen van de baan,
 • verloren is (ook al ligt de golfbal stil op de baan) of stilligt buiten de baan,
 • wordt vervangen door een andere golfbal, ook als is dit niet toegestaan door een regel.

Een golfbal die niet in het spel is, is een verkeerde golfbal

Als er een balmarker wordt gebruikt om de plek van de golfbal in het spel te markeren dan geldt het volgende:

 • Als de golfbal niet is opgenomen dan is deze nog steeds in het spel,
 • Als de golfbal opgenomen en teruggelegd is, dan is de golfbal in het spel ongeacht of de balmarker is weggenomen.

Integraal deel van de baan

Elk kunstmatig object dat door de commissie verklaard is onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie regel 8.1a). Echter, indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

L

Ligging

De plek waar de golfbal stilligt en elk vastzittend of groeiend natuurlijk object, vast obstakel, integraal deel van de baan of grensaanduiding dat de golfbal aanraakt of dat vlak naast de golfbal ligt. Losse natuurlijke voorwerpen en losse obstakels maken geen deel uit van de ligging van de golfbal.

Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Echt, dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Losse natuurlijke voorwerpen - Loose impediments

Een los natuurlijk voorwerp is een natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

 • Stenen, losse grassprieten, bladeren, takken en twijgen,
 • Dode dieren en uitwerpselen van dieren,
 • Wormen, insecten en vergelijkbare dieren die eenvoudig weggenomen kunnen worden, en de hopen en webben die zij bouwen (zoals mierenhopen),
 • Kluiten grond (inclusief proppen uit beluchtingsgaten).

Deze natuurlijke voorwerpen zijn niet los wanneer zij:

 • vastzitten of groeien,
 • stevig ingebed zijn in de grond (ze kunnen er niet eenvoudig uitgetrokken worden),
 • aan de golfbal kleven.

Bijzonderheden

 • Zand en losse aarde zijn geen losse natuurlijke voorwerpen,
 • Dauw, rijp en water zijn geen losse natuurlijke voorwerpen,
 • Sneeuw en natuurlijk ijs (anders dan rijp) zijn losse natuurlijke voorwerpen of, wanneer op de grond, tijdelijk water. De keuze is aan de speler,
 • Spinnenwebben zijn losse natuurlijke voorwerpen ook al zitten ze vast aan een ander object.

M

Marker

Een marker is, bij Strokeplay, de persoon die verantwoordelijk is voor het noteren van de score van een speler op de scorekaart. De marker mag een andere speler zijn, maar niet de partner.

Markeren

Het markeren wordt gebruikt om de locatie van de golfbal in rust aan te geven. Het markeren kan door middel van het plaatsen van een balmarker direct achter of naast de golfbal, of u plaatst een golfclub direct achter of naast de golfbal op de grond.

Matchplay

Matchplay is een spelvorm waarbij direct tegen elkaar gespeeld wordt in een man-tegen-man wedstrijd over één of meer rondes.

N

Natuurkrachten

De effecten veroorzaakt door de natuur zoals wind, water of wanneer iets gebeurt zonder aanwijsbare reden door het effect van de zwaartekracht.

O

Obstakel

Zie ook los obstakel en vast obstakel.

Een obstakel is een kunstmatig object met uitzondering van een integrale delen van de baan of out-of-bounds markeringen.

Voorbeelden van obstakels:

 • kunstmatige verharde wegen en paden en hun kunstmatige randen,
 • Gebouwen en voertuigen,
 • Sprinklers, drainageputten en schakelkasten,
 • Uitrusting van de golfer, vlaggenstokken en harken.

Out-of-bounds markering - Boundary Objects

Kunstmatige objecten die buiten de baan aangeven zoals muren, omheiningen, staken en hekwerken die een golfer niet straffeloos mag ontwijken.

Daarbij hoort ook elke voet en paal van een omheining die buiten de baan aangeeft, maar geen schuinstaande schoren of tuidraden die bevestigd zijn aan een muur of omheining of enige opstap of trap, brug of soortgelijke constructie die gebruikt wordt om over de muur of omheining te kunnen komen.

Out-of-bounds markeringen moeten beschouwd worden als niet verplaatsbaar ook al zijn ze volledig of deels te verplaatsen (Regel 8.1a).

Out-of-bounds markeringen zijn geen obstakels of integrale delen van de baan.

P

Partner

Een partner is een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, in matchplay of strokeplay.

Provisionele bal

Een provisionele bal is een bal gespeeld voor een bal die verloren kan zijn buiten een hindernis of misschien buiten de baan ligt.

Punt met de minste belemmering - Point of maximum available relief

Het punt met de minste belemmering is het referentiepunt voor het zonder straf ontwijken van een abnormale terreinomstandigheid in een bunker (Regel 16.1c) of op de green als er geen dichtsbijzijnde punt zonder enige belemmering aanwezig is.

Het punt met de minste belemmering is het geschatte punt:

Bij het bepalen van het punt met de minste belemmering behoort de speler vast te stellen met welke club, stand, swing en speellijn hij of zij de slag gedaan zou hebben.

R

Referee

Een referee is iemand die door de commissie is aangesteld om beslissingen te nemen over kwesties van feitelijke aard en de regels toe te passen.

Ronde

Een ronde golf wordt gespeeld over 18 holes of minder. De volgorde wordt door de commissie bepaald.

S

Scorekaart

]

Een scorekaart is een document waarop de golfer zijn of haar score voor elke gespeelde hole invult bij strokeplay.

Slag - Stroke

Een slag is de voorwaartse beweging van de stok, gedaan met de bedoeling naar de bal te slaan en die in beweging te brengen. Het is de bedoeling dat de golfer de golfbal met het clubhoofd kortstondig raakt zonder de club aan het lichaam te verankeren.

Slag en afstand

De procedure en straf wanneer u om een belemmering te ontwijken volgens regels 17, 18 of 19 een bal speelt van de plaats waar u uw vorige slag heeft gedaan (zie regel 14.6).

Speellijn

De ‘speellijn’ is de richting waarin de speler wil dat zijn bal gaat na een slag. De speellijn heeft een redelijke marge links, rechts en van de grond naar boven de speellijn.

Stand - Stance

Het innemen van de stand door een speler bestaat uit het plaatsen van zijn voeten en lichaam in een positie voor en ter voorbereiding van het doen van een slag.

Strokeplay

Een spelvorm waarin u of uw team het tegen alle andere spelers of teams in een competitie opneemt.

T

Tee

Een object die u gebruikt om een golfbal hoger boven de grond te plaatsen om de golfbal te kunnen spelen vanaf de afslagplaats. De tee mag niet langer zijn dan vier inches (101.6 mm) en de tee moet voldoen aan de 'Equipment Rules' (Regels voor de uitrusting).

Tegenstander - Opponent

Een tegenstander is een speler van een partij waar de partij van de speler tegen speelt in een match. De term tegenstander geldt alleen in matchplay.

Terugplaatsen - Replace

Het terugplaatsen van een golfbal op een specifieke plek met de intentie om de golfbal weer in het spel te brengen.

Tijdelijk water

Tijdelijk water is iedere tijdelijke concentratie van water op de baan die zicht buiten een hindernis bevind en die zichtbaar is voordat of nadat de speler zijn of haar stand inneemt (zonder onnodig druk met de voeten uit te oefenen op de grond).

Het is niet toereikend als de grond enkel nat, modderig of zacht is of wanneer het water alleen tijdelijk zichtbaar is als er op de grond wordt gestaan; een ophoping van water moet zichtbaar blijven voor of na het innemen van de stand.

Een golfbal ligt in tijdelijk water wanneer deze erin ligt of met enig deel het tijdelijk water raakt.

Speciale gevallen van tijdelijk water zijn:

U

Uitholen - Holed

Een golfbal is uitgeholed wanneer hij stilligt binnen de omtrek en geheel onder de rand van de hole. Als de regels het hebben over 'uitgehold' of 'hole uitgespeeld', wordt gerefereerd naar 'uitholen'.

Als de golfbal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, dan geldt regel 13.2c (de golfbal wordt gezien als uitgehold als enig deel van de golfbal onder het niveau van de green ligt.

Uitrusting

Alles wat gebruikt, gedragen, vastgehouden of gedragen wordt door de golfer en zijn of haar caddie. Objecten om de baan in goede staat te houden, zoals harken, worden alleen als uitrusting gedefinieerd, wanneer deze worden vastgehouden of opgetild door de golfer of zijn of haar caddie.

V

Vast obstakel

Elk obstakel dat niet kan worden bewogen zonder onredelijke inspanning of zonder beschadiging van het obstakel of de baan en dat verder niet voldoet aan de definitie van een los obstakel.

Verbeteren

Het wijzigen van een of meer condities die uw slag of andere fysieke conditie van uw spel beïnvloedt, zodat u een potentieel voordeel kan halen bij uw slag.

Vervangen

Het vervangen van een golfbal waarmee een hole gespeeld wordt door een andere golfbal die u in het spel brengt.

Vlaggenstok

Een verplaatsbare, rechte stok geleverd door de commissie die in de hole wordt geplaatst om aan te geven waar de hole is.

Verboden speelzone - No play zone

Een verboden speelzone is een deel van de baan waar de commissie het verboden heeft om in te spelen. Een verboden speelzone moet als abnormale terreinomstandigheid of als hindernis aangegeven zijn.

Verkeerde bal

Een verkeerde bal is elke andere bal dan de spelers:

Verkeerde green

Elke green op de baan met uitzondering van de green van de hole die gespeeld wordt. Verkeerde greens zijn onderdeel van de general area.

Verkeerde plaats

Elke plek op de baan met uitzondering van de plek waar de speler geacht wordt de golfbal te spelen of mag spelen volgens de regels.

Verloren bal

De status van een golfbal nadat deze niet is gevonden binnen drie minuten nadat de golfer of zijn of haar caddie (of de partner of de caddie van de partner) is begonnen met het zoeken naar de golfbal.

De definities zijn gebaseerd op een vrije vertaling van de spelerseditie van de golfregels vanaf 2019.

Advertentie